הודעה על תנאי עבודה – BusinessPedia Feedback Form

הודעה על תנאי עבודה

מתוך BusinessPedia

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
על-פי חוק הודעה לעובד (תנאי העבודה) התשס"ב-2002, חלה חובה על המעביד למסור לעובד הודעה בכתב בדבר תנאי עבודתו, תוך 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, וזאת בתנאי שתקופת עבודתו של העובד עולה על 30 יום. במקרה שחל שינוי בתנאי העבודה, יודיע על-כך המעסיק לעובד בכתב תוך 30 יום מיום השינוי.

[עריכה] תוכן ההודעה

על ההודעה לכלול את הפרטים הבאים:

  1. זהות המעביד וזהות העובד.
  2. תאריך תחילת העבודה. במידה והחוזה לתקופה קצובה - יש לציין את תקופת העבודה.
  3. תיאור עיקרי התפקיד.
  4. ציון שמו או תוארו של הממונה הישיר על העובד.
  5. סך כל התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר.
  6. אורכו של יום עבודה רגיל או שבוע עובדה רגיל של העובד, לפי העניין.
  7. ציון יום המנוחה השבועי של העובד.
  8. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים אליהם המעביד יעביר את התשלומים האמורים. במידה והמעביד התחיל להעביר את התשלומים לאחר מסירת ההודעה בדבר תנאי העסקה, ימסור על-כך המעביד הודעה נפרדת לעובד.

בנוסח ההודעה יצויין, כי אין באמור להודעה לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח הדין.

[עריכה] ראו גם

[עריכה] קישורים חיצוניים


חושב שדף מידע זה חשוב? שתף אותו עם בני משפחה וחברים! לחץ כאן לשליחת הדף
ערכים חמים: מדרגות מס | פתיחת עסק | דמי הבראה | שכר | פנסיה
כלים אישיים
newsletter
בוקיפינג - הנהלת חשבונות, חשבות שכר